Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Študijný materiál - študenti tu nájdu podklady na samoštúdium

Učímenadiaľku.sk - ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV - Novinky & aktuality - informácie pre učiteľov, študentov a rodičov

Novinky

 • Vážení rodičia a milí študenti,

  oznamujeme Vám, že v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/data/att/17434.pdf) odborný výcvik v duálnom systéme a u zamestnávateľov môže naďalej prebiehať podľa momentálnej situácie u zamestnávateľa.
  Študentov, ktorých sa to týka budú informovať majstri odborného výcviku, resp. triedni učitelia.

  Odborný výcvik v priestoroch školy bude vykonávaný podľa možností dištančnou formou a bude posilnený po obnove vyučovania.

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  naším prvoradým cieľom je vytvoriť pre Vás podmienky, aby ste sa počas tejto náročnej situácie mohli naďalej plnohodotne vzdelávať.

  Dištančná forma vzdelávania žiakov školy bude realizovaná prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

  • prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,

  • prostredníctvom sociálnych sietí (o tomto spôsobe komunikácie budú žiakov informovať jednotliví učitelia),

 • Žiaci si môžu vyzdvihnuť učebnice a osobné veci zo školského internátu podľa nasledovného harmonogramu:

  1 . ročník

  streda - 10. 00 - 12.00

  2. ročník

  streda - 13.00 - 15.00

  3. ročník

  štvrtok - 10. 00 - 12. 00

  4. ročník

  štvrtok - 13.00 - 15. 00

  V prípade potreby kontaktujte svojho vychovávateľa.

 • Vážení rodičia, milí študenti,

  ako už iste viete, stredné školy od pondelka 12.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania.

  Platí to samozrejme aj pre odborný výcvik. Preto dnes necestujte na školský internát.

  Zajtra všetci zostaňte doma. O spôsobe výučby Vás budeme informovať.

 • Do konca septembra je vstup do školy a pohyb v interiéri školy možný len s rúškom.

  Od stredy 15.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Nezabudnite doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Žiaci, ktorí bývajú v miestach,, ktoré boli označené za červené zóny sú povinní informovať sa o aktuálnych opatreniach a nariadeniach obcí a príslušných regionálnych úradov verejného zdavotníctva.

  Buďte zodpovední, vyhýbajte sa hromadným podujatiam. V prípade, že ste sa vrátili domov a osobám žijúcim s Vami v jednej domácnosti bola nariadená karanténa, musíte v karanténe ostať aj Vy.

  Veríme, že sa v stredu všetci znova stretneme.

 • Žiaci môžu vstupovať do školy výlučne hlavným vchodom.

  Rodičom a cudzím osobám je vstup do školy zakázaný.

  Vstup do školy a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom.

  Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe do školy vykonávaný ranný filter (meranie teploty). Ranný filter sa vzťahuje aj na žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pripravená je aj dezinfekcia rúk.

  Od 2.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie podľa rozvrhu.

  Od pondelka 7.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa upraveného rozvrhu (skrátené vyučovacie hodiny). Vyučovanie bude začínať od 8.00 hod - prvou vyučovacou hodinou.

 • Študenti ubytovní v školskom internáte sa môžu ubytovať v utorok 1. septembra 2020 od 16.00 hod.

  Vstup im bude umožnený cez vchod A. Pri vstupe im bude zmeraná teplota. Zároveň musia odovzdať tlačivo, ktoré je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom nástupe do školy/školského internátu (tlačivo nájdete na stránke školy nižšie).

  Rodičom a iným sprevádzajúcim osobám je vstup do školského internátu zakázaný.

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2. septembra 2020

  Časový harmonogram otvorenia školského roka:

  7.50 hod. - vstup žakov 2. ročníka

  8.00 hod. - vstup žiakov 3. ročníka

  8.10 hod. - vstup žiakov 4. ročníka

  8.15 hod. - vstup žiakov 1. ročníka

  Žiaci môžu vstupovať do škoy výlučne hlavným vchodom.

  Rodičom a cudzím osobám je vstup do školy zakázaný.

  Vstup do školy a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom.

  Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe do školy vykonávaný ranný filter (meranie teploty). Ranný filter sa vzťahuje aj na žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pripravená je aj dezinfekcia rúk.

 • Milí študenti,
  na základe usmernenia odboru školstva BBSK nástup študentov do školy je odporúčaný od 29. júna 2020. Študenti našej školy prídu do školy podľa rozpisu.

  Prvá skupina príde do školy len 29.6. 2020 od 9.00 hod. (I.A, I.D, I.B, III.A/D)

  Druhá skupina príde do školy len 30.6.2020 od 9.00 hod. (II.A, II.D, II.B, II.M, III.B)


  Okrem vydávania vysvedčení budú študentiu odovzdávať aj učebnice - nezabudnite ich priniesť.

 • Milí študenti,

  gremiálna porada dňa 2.6.2020 rozhodla, že známky v druhom polroku musia byť uzavreté do 18.6.2020. V prípade, že žiak nesplní úlohy zadané vyučujúcim daného predmetu, bude z predmetu neklasifikovaný. Do koncoročného hodnotenia budú brané do úvahy aj výsledky dosiahnuté v prvom polroku.Klasfikačná porada sa uskutoční 23.6.2020 o 10.00 hod.


 • Milí študenti,

  na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

  Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

Kalendár