Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

OZNAM - HODNOTENIE

HODNOTENIE ŽIAKOV

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe rozhodnutia pedagogickej rady upravujeme s platnosťou od 28.4.2020 klasifikáciu v druhom polroku zo známky na slovné hodnotenie absolvoval v týchto predmetoch:

OVY – odborný výcvik
PXA – prax
ADK – administratíva a korešpodencia
TSV – telesná a športová výchova

Nehodnotia sa predmety:

IPX - individuálna prax

PZR – prax v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu

Ing. Pavel Fiľo , riaditeľ školy