Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Možnosti štúdia

V školskom roku 2023/2024 ponúkame tieto odbory:

V školskom roku 2023/2024 otvárame nasledujúce odbory:

Školský vzdelávací program je v zmysle zákona č. 245/2008  Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §7 odst. 9  verejne prístupný k nahliadnutiu u informátora (vrátnica SOŠ, Pod Bánošom 80).

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kód odboru Názov odboru Dĺžka
štúdia
Počet
žiakov
2954 H 00 mäsiar 3 3
2956 H 00 mäsiar kuchár 4 8
2977 H 00  cukrár kuchár 4 12
2978 H 00 cukrár pekár 4 12
2989 H 00 pivovarník a sladovník 3 5
4584 H 00 farmár pre podhorské a horské oblasti 3 10
4234 M 00 podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 4 15
4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka 4 15
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu 4 24

 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

V prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov ako je možné prijať, rozhoduje prospech v 1. polroku 9. ročníka ZŠ.

Termín konania prijímacích skúšok:

1.kolo PS

1.termín  

2.termín 

Po novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

 

Študijné odbory:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – slovenský jazyk a literatúra, matematika

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka – slovenský jazyk a literatúra, biológia

4234 M podnikateľ v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat – slovenský jazyk a literatúra, biológia