Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Adresa školyPod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica
Telefón+421 48 4724514
E-mailsos@sosbanbb.sk
WWW stránkasosbanbb.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľIng.Fiľo Pavel  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 484

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
I. A33
I. B25
I. C6
I. D28
I. E29
I. F29
I.M18
II. A28
II. B21
II. C2
II. D19
II. E38
II. F40
II. P19
III. A26
III. B25
III. D24
IV. A27
IV. B16

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 
I. B2977 H cukrár kuchár 
I. C2952 L výroba potravín 
I. D6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
I. E4582 H včelár, včelárka 
I. F4582 H včelár, včelárka 
I.M2954 H mäsiar 
II. A4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 
II. B2977 H cukrár kuchár 
II. C2982 L potravinárska výrobapekárenská a cukrárska výroba
II. D6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
II. E4582 H včelár, včelárka 
II. F4582 H včelár, včelárka 
II. P2987 H biochemik - výroba piva a sladu 
III. A4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 
III. B2977 H cukrár kuchár 
III. D6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
IV. A4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 
IV. B2977 H cukrár kuchár 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaADKAGRACHANT1AJ2AJANJANSASLAEKAPCAINAPIBCHBOC
I. A1  1,56  2,74        
I. B      3,08        
I. C  1,2   2,67       1,2
I. D    2,16   1,81      
I. E           1   
I. F           1   
I.M      3    1   
II. A2,45  2,27  2,11        
II. B      2,12   2,52    
II. C  1,5   2       1,5
II. D    2,48          
II. E           1   
II. F           1,32   
II. P          1,21    
III. A   2,33  2,88        
III. B      1,67   1,78    
III. D    2,12          
IV. A    1,91 3,4     3  
IV. B      1,5   1,25    

TriedaBIOBIABINBVMCKTCUVCADADKcCCKCNOPNOCPRCNDPOPcCRO
I. A1,82              
I. B    2,46          
I. C               
I. D2,12     1,88        
I. E               
I. F               
I.M 2,78             
II. A            1,36  
II. B 2  2,27          
II. C               
II. D2,25     2        
II. E               
II. F               
II. P               
III. A            1,6 2,09
III. B    1,76          
III. D               
IV. A        3  32 2,8
IV. B    1,56          

TriedaCSHCVPCVACVDVDAcCJICZECCHCVCCMKCVMKTCVMCZPCZRCVTEC
I. A1,44              
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I.M               
II. A   2,36           
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. P               
III. A  2,27            
III. B               
III. D               
IV. A2,12,44            
IV. B               

TriedaCSZCFACYTDEJDOVEKLEKNEKOEKMEAOEKPEPCEPRETVETL
I. A   3   2,06     1,73 
I. B             1,87 
I. C   1,4   1,2       
I. D   2,69   1,62     1,43 
I. E        1      
I. F        1      
I.M      1      1,63 
II. A   2,57   1,68     1,54 
II. B               
II. C   1   2       
II. D   2,46   1,77     1,39 
II. E        1      
II. F        1,09      
II. P               
III. A       2,12      1,93
III. B       2,14       
III. D 1,36     2,16    1,84  
IV. A       2,27    2,27 1,8
IV. B       1,13       

TriedaEXRFRJFYZGCRGORHOGHOPHPPHSZHYIHYGCHECHŠCHHCHM
I. A               
I. B           2,13   
I. C               
I. D    2,07      1,74   
I. E               
I. F               
I.M           2,25   
II. A           1,96   
II. B          1,83    
II. C           1,5   
II. D           1,79   
II. E              1
II. F              1
II. P          1,42    
III. A1,8              
III. B          1,43    
III. D        1,92      
IV. A               
IV. B               

TriedaCHOHZTCHZIPXPIPINFINPINTKOMKGSKOSKPTLNRVLNVLAR
I. A 2,22 2 2,06         
I. B           1,94   
I. C     1,2         
I. D     2,04         
I. E               
I. F               
I.M               
II. A 1,71 2,27 1,68         
II. B     1,47     2,38   
II. C     1         
II. D     2,83   2,17     
II. E               
II. F               
II. P               
III. A 2,36 2,13 2,35         
III. B           1,73   
III. D     2,33         
IV. A 2,4           2,7 
IV. B           1,6   

TriedaMANMNZMMRMARMKTMPSMATMCHMRVMZRMBIMIKMIPMOVNBI
I. A      3,12 1,61      
I. B      3,42        
I. C      2   1    
I. D      2,58        
I. E               
I. F               
I.M      3,13        
II. A  2,73   3,39  1,59   1 
II. B      3,12   1,95    
II. C      1,5   1    
II. D 2,45  2,46 2,83        
II. E               
II. F               
II. P          1,161,06   
III. A  2,4   3,23 1,82    1 
III. B      2,67   1,53    
III. D 1,92  2,08 2,8        
IV. A 2,642 2,45 3,19 2,9      
IV. B      2,75        

TriedaNBVNAO1NJ2NJNEJOBNOCHOPROBYKAJKAJ/OKKAJOKAKCJOKD
I. A1,5    1,121,56 1,5      
I. B               
I. C    2,5          
I. D1  1,96 1,23         
I. E               
I. F               
I.M      2,22        
II. A1,58    1,361,82        
II. B               
II. C    1          
II. D2  2,23 1,58         
II. E               
II. F               
II. P               
III. A     1,311,6  2,33     
III. B     1,5         
III. D   1,96 1,6         
IV. A   2,55  2,33  22,33    
IV. B               

TriedaKNJODPOPXPRXODKOBVODVOVYOVUCTOAPOVAINOCCHOCYOVCYOLY
I. A       1,83       
I. B       2,04       
I. C   2           
I. D               
I. E       1,14       
I. F       1,11       
I.M       1,63       
II. A       1,59       
II. B       2       
II. C   1           
II. D               
II. E       1,26       
II. F       1,35       
II. P       1,37       
III. A       1,55       
III. B       1,64       
III. D               
IV. A       2,9 2,6     
IV. B       1,38       

TriedaOVLYOMOOVMOVOVOPOKAoOKAOVKAJOKDOVKJOVKNJOPUOVPETPEToOVPKSOPN
I. A               
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I.M               
II. A          1    
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. P               
III. A     2,64         
III. B               
III. D               
IV. A     2,52,5        
IV. B               

TriedaOVPOLOVPMIOVZVTOZVOPJOVPJSPJSoOVPHUORNOVREGRENoOVROVOSVOVSVTOVT
I. A   1           
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I.M               
II. A   1,18           
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. P               
III. A              1,36
III. B               
III. D               
IV. A               
IV. B               

TriedaOVVTOVIKTZVToOROORAETGETGAPERPRAPRTPETPKSQVCPOSPMI
I. A         2,33     
I. B     2,56         
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I.M               
II. A         2 1,88   
II. B     2,43         
II. C               
II. D               
II. E               
II. F               
II. P               
III. A         2,36     
III. B     1,9         
III. D               
IV. A            2,64  
IV. B     1,27         

TriedaPAVPVYPČOZPRNPXAPXIPXI/APIPCYPXCIPXPLYPXLPKAPKDPETp
I. A               
I. B 2,2             
I. C               
I. D         1,241,43    
I. E               
I. F               
I.M 2             
II. A               
II. B 2,1             
II. C               
II. D    1,38    1,11     
II. E               
II. F               
II. P 1,26             
III. A               
III. B               
III. D       1,95 1  1,6  
IV. A   2,822,093,093,06     2,91  
IV. B               

TriedaPPUPXTPNDPXRPVTPXVPOPPJSPSYPSPPPTPPPPSDPSTRAV
I. A               
I. B               
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I.M               
II. A               
II. B               
II. C               
II. D 1,1             
II. E               
II. F               
II. P               
III. A               
III. B               
III. D    1,2          
IV. A  2,18            
IV. B               

TriedaREGRNDRMPRMURJVROVRUJBISSEBSEFSCHSEMSKMSJLSVT
I. A    1,72        2,21 
I. B             2,5 
I. C             2 
I. D             1,85 
I. E               
I. F               
I.M            2,43,25 
II. A    1,71        2,04 
II. B             2,24 
II. C             2 
II. D             2,3 
II. E               
II. F               
II. P               
III. A    2,18        2,58 
III. B             2,3 
III. D             2,44 
IV. A   2,4         2,23 
IV. B             1,75 

TriedaSLKSOKoSKVSOKKMMSPKSQHSSCSZCSPPSPVSprSRQSZVSTO
I. A   1,78  2,38    1,06   
I. B           1,14  2,13
I. C               
I. D1,461         1   
I. E               
I. F               
I.M           1,38   
II. A      2,36    1,08   
II. B           1  2,38
II. C               
II. D2,04          1,25   
II. E               
II. F               
II. P               
III. A      2,73    1,08   
III. B           1   
III. D           1,25   
IV. A      1,8    11,91  
IV. B           1   

TriedaSTZSURP10ŠTCCUTŠPRŠPSSTEŠTESHZŠCHŠPHTADTECTCH
I. A  1,75            
I. B 2,24     2,56       
I. C 1           1,4 
I. D               
I. E               
I. F               
I.M1,6            2,21 
II. A  1,91            
II. B 2,13     2,14     2,33 
II. C 1           1 
II. D               
II. E               
II. F               
II. P             2 
III. A  1,47            
III. B1,961,4     1,16     2 
III. D               
IV. A               
IV. B1,191,06     1,06       

TriedaTYMTAHTHVTRVTCRTSFTSPTŽVTCHVVTCTSVTEVTČOZTOVTVZ
I. A2,38         1,56    
I. B          1,29    
I. C               
I. D     1,81    1,37    
I. E               
I. F               
I.M          1,5    
II. A2,55         1,2    
II. B          1,27    
II. C               
II. D     2,04    1,42    
II. E               
II. F               
II. P               
III. A2         1,54    
III. B          1,27    
III. D          1,38    
IV. A2,2              
IV. B               

TriedaTNVTUVUCTUČTÚČ1ÚČ2USPÚSPVČEVČPVTQIKTVYŽVAZVDA
I. A 2            2,44
I. B               
I. C               
I. D               
I. E         1,57     
I. F         1,71     
I.M         2     
II. A              2,27
II. B               
II. C               
II. D               
II. E        2,581,19     
II. F        2,221,17     
II. P               
III. A  3,23           1,93
III. B               
III. D  2,44            
IV. A  3   2,09       2
IV. B               

TriedaZAHZRAZAEZMEZYPZIP/PRNZZZVTZVUZRTZTVŽIV
I. A            
I. B            
I. C            
I. D          1 
I. E            
I. F            
I.M            
II. A          1,33 
II. B            
II. C            
II. D          1 
II. E            
II. F            
II. P            
III. A          1 
III. B          1 
III. D          2 
IV. A 2,4  2,5       
IV. B            

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A334121610010
I. B25181241001
I. C613101000
I. D2887904000
I. E29000029000
I. F29000029000
I.M1826514001
II. A28391510010
II. B21441003000
II. C220000000
II. D1935713010
II. E387120020000
II. F401160023000
II. P19151030000
III. A26351620010
III. B25711700000
III. D2493219001
IV. A27281331000
IV. B1686200000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
florbal31 Mgr. Ondrej Bíreš
Karate9 Mgr. Dalibor Holub
Kôň - priateľ človeka 214 Ing. Emília Kupcová
Kôň - priateľ človeka 314 Ing. Emília Kupcová
Kôň - priateľ človeka114 Ing. Emília Kupcová
Kutil s.r.o.37 Bc. Miriam Troppová
Kynologický12 Ing. Michaela Chrenová
Moja cestovka10 Ing. Soňa Jonaštíková
Nemecká konverzácia15 Ing. Ľudmila Bojsová
Netradičné zdobenie19 Mgr. Emília Klocháňová
Nové recepty5 Ing. Jozefína Gregorčoková
Permakultúrny17 Ing. Katarína Trizuliaková
Plávanie34 Mgr. František Feldmajer
Poznaj svoje peniaze16 Ing. Gabriela Štrbavá
Prstom po mape29 Ing. Alexandra Šuhajdová
Sokoliarsky27 Mgr. Janka Trvalcová
Španielčina16 Ing. Benjamín Šimko
Teraristický0 Ing. Miroslav Úradník, PhD.
Umenie a život9 Mgr. Helena Donovalová
Včelársky29 Jaroslav Pásler
Youtube kutil30 Jaroslav Pásler
Youtube včelár30 Jaroslav Pásler

Záver

Vypracoval: Ing.Fiľo Pavel

V Banskej Bystrici, 17. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: