Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

EURÓPSKE CESTY K ROZVOJU SLOVENSKÉHO VIDIEKA

EURÓPSKE CESTY K ROZVOJU SLOVENSKÉHO VIDIEKA

Realizácia: 1.6.2016 - 31.5.2018
Typ projektu: KA 102 Odborné vzdelávanie a príprava
Partneri: SK-IT-FR-CZ
Zhrnutie projektu:

Hlavný cieľ je ukrytý v názve projektu -ide o hľadanie nových ciest ako pomôcť rozvíjať náš vidiek.

Cieľovými skupinami sú študenti a učni vo veku od 15 – 19 rokov, učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku vo včelárstve. Účastníci projektu absolvujú krátkodobé dvojtýždňové stáže a učitelia 5 a 7-dňové výučbové pobyty a hospitácie.

V rámci projektových aktivít študenti zlepšujú svoje zručnosti a kompetencie, ktoré potrebujú priposkytovaní služieb na vidieku. Projekt sa sústreďuje na prenos inovácií a užitočných riešení v oblasti agroturistiky a apituristiky, na získavanie reálnych zručností ako prilákať turistov a poskytovať služby vo vidieckom cestovnom ruchu smerom na krajiny eurozóny.

Projekt zvyšuje aj záujem o cudzie jazyky a posilňuje komunikačné zručnosti v anglickom, českom, francúzskom a talianskom jazyku, ako aj adaptáciu účastníkov na rôzne kultúrne a spoločenské prostredia.

Dlhodobým prínosom je rozvoj úspešnej spolupráce so získanými partnermi, zjednocovanie výstupov vzdelávania a odbornej prípravy, aby bolo aj nami poskytované vzdelanie uznávané budúcimi zamestnávateľmi v celej EÚ.

Aktivity:

FRANCÚZSKO, Nerac – včelmajstri (20. – 26.11.2016)

V celej Európe je len niekoľko krajín, kde sa nachádzajú stredné školy so včelárskym zameraním, a tak považujeme za obrovskú príležitosť možnosť výmeny skúseností a zručností medzi študentmi a zamestnancami našej školy a Strednej odbornej školy v Neracu vo Francúzsku.

Ako prví sa odborného pobytu na škole vo francúzskej Akvitánii zúčastnili naši štyria „včelmajstri“ – Radovan Harčarufka, Jaroslav Pásler, Marek Peniak, Richard Šníder. Vzájomnú komunikáciu slovenských a francúzskych včelárov zabezpečoval Benjamín Šimko.

Bez včiel je život na našej planéte ohrozený a žiaľ, včely majú mnoho nepriateľov. V súčasnosti k nim pribudol Ázijský sršeň, ktorý sa do Európy dostal v kontajneroch s tovarom z Ázie. Tento agresívny druh likviduje včelstvá v južných krajinách Európy (Taliansko, Francúzsko, Nemecko) a každý rok sa posúva o 100 km severnejšie. Napáda včelstvá na našej partnerskej škole v Neracu, a tí nás vyzvali k pomoci a spolupráci. Cieľom stáže našich majstrovv odbore včelár bolo na vlastné oči a ušisa dozvedieť čo najviac o tejto aktuálnej hrozbe. Samozrejme si pri stretnutiach s francúzskymi včelármi a spracovateľmi medu vymieňali skúsenosti v boji proti škodcom včiel, ale aj spôsoby využitia včiel a včelích produktov na liečivé účely. Dvaja včelmajstri prenieslipoznatky a skúsenosti v rámci výučbového pobytu na partnerskej škole v Neracu so zameraním na ošetrovanie včelstiev v priebehu včelárskeho roka a spracovanie vlastného vosku a výrobu medzistienok. Ďalší dvaja majstri včelárstva absolvovali na nerackej strednej škole hospitácie nasmerované na témy o metodike starostlivosti o včelstvá vo Francúzsku a boji proti inváznemu druhu hmyzu Vespa Velutina. V rámci bohatého programu sa účastníci stretli s primátorom mesta Nerac, absolvovali prehliadku včelstiev v areáli školy, na družstve pestovateľov vína v Guezevideli prelínanie biodiverzity a včelárenia v praxi, navštívili Ballot Flurin spoločnosť, zameranú na holistické metódy včelárenia a apiterapiu, ďalej rodinnú firmu zmenenú na modernú spoločnosť Michaud v Gan, ktorá sa zameriava na kontrolu kvality medov a ich spracovanie. Ukážky praktického včelárenia a podnikania so včelími produktmi zaujali u svojráznehoLoica Saint Marca v Marmande. Hoci išlo o krátkodobú stáž, veríme, že bola začiatkom plodnej spolupráce. Po návrate zrealizovali výstavu najzaujímavejších fotografií v priestoroch školy.

 

 

FRANCÚZSKO, Nerac – študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu (20.11. – 03.12.2016)

So včelárskou tematikou súvisela aj mobilita našich študentov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí svoj záujem sústredili na relaxačné a liečivé účinky dýchania včelieho vzduchu priamo z úľov a liečebné pobyty ľudí v apidomčeku, prostredníctvom „spania na úľoch“. Na strednej odbornej škole v Neracu získali poznatky o systéme a spôsobe prípravy študentov vo Francúzsku, zúčastnili sa bežného vyučovania na škole, vystupovali s vlastnými prezentáciami o Slovensku, Banskej Bystrici, našej škole a o včelárení na hodinách anglického jazyka, bývali na internáte priamo so svojimi francúzskymi rovesníkmi. V rámci bohatého programu navštívili viacero malých podnikov a prevádzok na francúzskom vidieku, aby spoznali organizovanie a fungovanie regionálneho cestovného ruchu v Akvitánii. Spolu s francúzskymi študentmi spoznali zblízka fungovaniezariadení vidieckeho ruchu založených na tradíciách prenášaných z generácie na generáciu. Na ďalšej Strednej poľnohospodárskej škole v Ricle videli ukážky boja proti škodcom včiel a typy úľov používaných vo Francúzsku, na stretnutiach s profesionálnymi včelármi (Marco, Flurin) a veľkovčelármi (Michaud) videli výhody investície do zakúpenia moderného špičkového prístroja na okamžité overenie vlastnosti medov a ich znečistenia, možnosti podnikania, spolufinancovanie neziskových aktivít včelárov na podporu predaja včelích produktov, apiterapiu, výživu a kozmetiku z včelích produktov. Víkendy strávili účastníci v rodinách francúzskych študentov, spoznávali francúzsku kuchyňu, blízke okolie a život na francúzskom vidieku. V rámci praktických ukážok poskytovania služieb v rámci regionálneho cestovného ruchu navštívili účastníci farmárske usadlosti s reštauráciou a možnosťami hrať golf, prípadne sa venovať turistike, ale aj ponúkajúce tradičné kozie syry z vlastného chovu kôz, pestovanie a vyhľadávanie hľuzovky. V rámci európskej sekcie prebehol aj športový duel medzi slovenskými a francúzskymi študentmi. Študenti každý deň informovali o svojich poznávacích aktivitách a vzrušujúcich zážitkoch na facebookovej stránke našej školy. Svoje poznatky a skúsenosti spracovali prostredníctvom PowerPointových prezentácií s ktorými vystúpili na otváracom ceremoniáli nášho ďalšieho projektu pred vyučujúcimi, študentmi našej školy aj návštevníkmi z Francúzska a Českej republiky. Ak to vo vás vzbudilo zvedavosť, navštívte nás na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici a priamo od účastníkov stáží sa dozviete viac. Tešíme sa na Vás!

TALIANSKO, Spoleto – študenti odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka (23.4. – 7.5.2017)

Tejto 14-dňovej mobility sa zúčastnili títo vybraní študenti Jakub Majchút, Lucia Hudecová, Viktória Bošeľová, Monika Večerková, Adam Proksa, Matej Mikulina, Dávid Šifra a Viktória Putnoková.

Navštívili sme región Umbria v strede Talianska a jeho centrum čarovné mesto Spoleto. V rámci stáže študenti absolvovaliniekoľko odborných prednášok o ekopoľnohospodárstve v Taliansku, o značke bioprodukt a jej uplatnení na trhu v Taliansku a Európe, prednášku spojenú s praktickými návodmi a ukážkami fungovania vidieckych zariadení pre agroturistiku pre domácu aj zahraničnú klientelu a využívanie internetových portálov pre zaistenie turistickej návštevnosti. V rodinnom podniku Antico Frantoio Carletti sme sa oboznámili s manažmentom a marketingom úspešnej rodinnej firmy, založenej na kvalitnej malovýrobe podloženej tradíciami a množstve aktivít spojených s agroturistikou – kone, tradičné ubytovanie, hľuzovka, chov včiel a výroba včelích produktov. Didakticky pôsobili návštevy miestnych fariem, ktoré museli zmeniť svoje zameranie a prispôsobiť ho súčasným potrebám, aby mohli prežiť na vidieku, napr pestovanie tabaku zmenili na pestovanie obilnín, zeleniny, strukovín, chov hovädzieho dobytka, získavajú energiu z alternatívnych zdrojov, spracúvajú biomasu a produkujú elektrickú energiu, zachytávajú dažďovú vodu a budujú drenážne systémy na odvodňovanie. V oblasti Norcia, v minulosti zasiahnutej zemetrasením, sme navštívili kráľa včiel Il Massaro a dozvedeli sme sa o poskytovaní služieb opeľovania za finančnú náhradu, didaktickej práci s deťmi, mládežou a kurzoch pre záujemcov o včelárenie.

Samotnému stážovaniu na prevádzkach agroturistiky predchádzalo poučenie o bezpečnosti pri práci, oboznámenie sa s priestormi a činnosťami v jednotlivých priestoroch, účastníci sa zapojili do prípravných jarných prác, pričom získavali poznatky o využívaní priaznivých vplyvov niektorých rastlín a bylín v ekologickom poľnohospodárstve namiesto používania pesticídov.

Vo voľnom čase účastníci projektu navštívili Rím a Marmorské vodopády, spoznávali prírodné krásy, kultúru a históriu Spoleta jeho blízkeho okolia. O všetkých aktivitách informovali denne na facebookovskej stránke školy, poznatky a skúsenosti spracovali prostredníctvom PowerPointových prezentácií, aby sa s nimi mohli podeliť so svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi, pripravovali materiály na záložku projektov na Erasmus+ window na web stránke školy. Zlepšenie svojich jazykovýcha komunikačných zručností v neznámom prostredí a v cudzom jazyku zužitkovalipri vytváraní Krátkeho slovníka najpoužívanejších fráz a odborných termínov, viedli si podrobný denník a fotodokumentáciu z jednotlivých aktivít. V príjemnej priateľskej atmosfére prebehlo záverečné slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie certifikátov a osobných hodnoteníza prítomnosti našich partnerov a ukončené bolo skvelým obedom, menu bolo tvorené vynikajúcimi jedlami typickými pre taliansku kuchyňu.