Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

NAUČME SA POMÁHAŤ

NAUČME SA POMÁHAŤ 2016-1-SK01-KA202-022525

Realizácia: 1.9.2016 - 31.12.2018
Typ projektu: KA 202 Strategické partnerstvo v OVP

NAUČME SA POMÁHAŤ/ LET´S LEARN TO HELP

2016-1-SK01-KA202-022525

www.apidomcek@gmail.com

OPIS PROJEKTU

Náš projekt je založený na myšlienke využitia prítomnosti zvierat na všetkých školách zapojených do projektu, pričom príkladom nám bola Tauferova střední odborná veterinární  škola z Českej republiky, ktorá vyučuje aj praktizuje hipoterapiu a canisterapiu. Na odbornej škole v Slovenskej republike rozbiehame apiterapiu a apiturizmus a vo Francúzsku na Strednej odbornej škole Armanda Fallieresa  aktívne v tomto smere pracujú s koňmi.

V posledných desaťročiach môžeme pozorovať, že sa zvyšuje počet osôb s telesným aj mentálnym postihnutím. Je to pravdepodobne spôsobené nesprávnym životným štýlom súčasného človeka, pôsobením škodlivých vplyvov životného prostredia. Častejší výskyt ochorení je, samozrejme, spojený so snahou ich liečiť, alebo aspoň zlepšiť zdravotný stav a život postihnutých. Vedie to k hľadaniu stále nových spôsobov, ako chorým pomôcť. Jednu z takých, relatívne nových, možností predstavuje animoterapia.

Zviera môže byť spoločníkom (forma sociálna), napomáha pri liečbe depresie (forma emocionálna), významne kladne zvieratá pôsobia v období puberty (forma vývinová), môžu napomáhať odstraňovať komplexy (forma kompenzačná), nezastupiteľné miesto majú pri starších ľuďoch (senilita a rôzne klinické diagnózy) a nápomocné sú aj pri problémových jedincoch (forma reedukačná), pri detoxikovaných jedincoch (resocializačná forma), ale zároveň môžu aj stimulovať výkon (forma motivačná).

Mottom nášho projektu je "Čo učíme, to robíme". Chceme našich študentov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať - človek pracujúci so zvieratami je empatický, samostatný, vytrvalý, spoľahlivý, vie ovládať svoje nálady. Študenti sa dostávajú k teoretickým poznatkom, ale priamy kontakt so zvieratami poskytuje viac, robí nás lepšími a pokornejšími. Získané zručnosti pri zážitkovom učení pri práci so zvieratami vedú k schopnostiam pomáhať slabším, chorým, znevýhodneným. Vzťah k zvieratám nepozná hranice, národnostné rozdiely ani generačné rozdiely.

CIELE PROJEKTU

 • aktívny prínos nového obsahu do školského kurikula každej zapojenej školy
 • prínosy inklúzie pre žiakov bez postihnutia, zvýšenie ocenenia a prijatia individuálnych rozdielov a rozmanitosti, rešpektovanie všetkých ľudí, príprava na život v dospelosti v inkluzívnej spoločnosti a príležitosti zdokonaliť sa v rôznych činnostiach ich precvičovaním a učením druhých
 • aktívne zapojenie študentov do mimoškolských aktivít, zlepšenie sociálnych vzťahov, pôsobenie spolužiakov ako vzorov, lepšie výsledky,  lepšia spolupráca medzi pracovníkmi školy
 • ponuka diverzity - rozmanitosti aktivít na každej partnerskej škole vďaka vzájomnej výmene poznatkov a zručností
 • aktívne zapojenie vyučujúcich, študentov a školskej komunity do európskeho projektu
 • uskutočniť aktivity za účasti zvierat - návštevy ako motivačný, odpočinkový, výchovný prostriedok prinášajúci radosť, potešenie, spokojnosť/ terapie s účasťou zvierat -dlhodobé začlenenie zvieraťa zamerané na riešenie istého problému/ vzdelávanie za účasti zvierat - pri špecifických poruchách učenia je zviera ako motivačný prvok alebo učebná pomôcka
 • rozvíjať skúsenosti projektových tímov dospelých aj študentov v spolupráci na európskom projekte
 • podpora schopnosti študentov a učiteľského zboru dorozumieť sa v cudzích jazykoch, ale aj šanca opätovne priblížiť  pôvodne blízke jazyky (český a slovenský) mladej generácii
 • zapojení vyučujúci budú integrovať výsledky projektu do Škvp

AKTIVITY

 • krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov
 • kombinované mobility žiakov v OVP
 • letné tábory s využitím animalterapie

 

C1 – apiterapia/ krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov

Táto aktivita bola určená UČITEĽOM z partnerských škôl (2 z Francie a 2 z Českej republiky), ktorí prejavili záujem pracovať so včelami.

Účastníci  získali množstvo teoretických poznatkov, doplnených praktickými ukážkami a vlastnou praktickou činnosťou účastníkov. Celá aktivita prebiehala v špeciálnych dielňach Centra odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve, ktoré sú vybavené tou najmodernejšou technológiou pre prácu so včelami a včelími produktmi a bola vedená majstrami OVY pre včelárstvo a špecialistom Doc MVDr Jurajom Toporčákom, PhD

Obsahovú náplň teoretickej prípravy tvorili témy význam včely medonosnej, kasty vo včelstvách a životné cykly včely, stavba tela včely, náučný včelársky chodník, včelí úľ, nadstavok, včelí rámik,  najčastejšie ochorenia včiel, dezinfekcia vo včelstve, liečenie včelstiev používaných na apiterapiu, apiterapia - dýchanie včelieho vzduchu, apidomček a apiturizmus.

Praktická príprava zahŕňala zostavenie rámika, nadstavku a celého úľa, poznať a ovládať nástroje a pomôcky, včelie produkty - rozlišovanie, spracovanie, využívanie, dlievanie vosku a výroba sviečok, základné metódy a formy apiterapie - materská kašička, peľ, propolis, úľový vzduch, včelí jed, vosk, dýchanie úľového vzduchu, potrebné zariadenia, techniky. Po zhrnutí teoretických a praktických poznatkov nasledovali  prezentácie a interaktívna diskusia s vyučujúcimi a expertmi organizujúcej inštitúcie - Doc MVDr Juraj Toporčák,PhD a včelmajstrami. Boli navrhnuté okruhy slovníka odbornej slovnej zásoby potrebného k vzájomnej komunikácii v cudzích jazykoch, návrhy n a vytvorenie databázy testových úloh na overenie potrebných  teoretických poznatkov a praktických úloh, účastníci sa dohodli na vytvorení prezentácie zo školiacej aktivity (použiteľnej pre žiakov pred ich aktivitou).

V rámci programu sa uskutočnila návšteva prevádzky úspešného slovenského včelára a producenta medoviny a iných včelích produktov, držiteľa svetových ocenení v Smoleniciach - Pavla Kudláča, návšteva a ukážky tradičného včelárenia na Slovensku na včelnici p Čamaja v  Banskej Bystrici. Účastníci vyjadrili spokojnosť s úrovňou aktivity, zlepšili svoje zručnosti a spôsobilosti a aktívnym prínosom pre vysielajúce organizácie boli aj úle so špeciálnymi vrchnákmi a prístrojmi určenými na dýchanie úľového vzduchu, ktoré si všetci účastníci samostatne zostrojili a odniesli do svojich škôl.

 

C2 – inklúzia / krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov

Túto aktivitu zastrešovala Stredná odborná škola vo Francúzsku Armanda Falliéresa v Neracu a zúčastnili sa jej 2 vyučujúci z Českej republiky a 3 účastníci zo Slovenska, pričom jedným bol sluchovo postihnutý, ktorý vysvetlil postavenie ľudí s istým handicapom v spoločnosti vychádzajúc z vlastných skúseností a vo veľmi pôsobivej vlastnej prezentácii navrhol "Desatoro pre komunikáciu s nedoslýchavým", aby pomohol nám - počujúcim.

Program aktivity bol veľmi zaujímavý - jeho obsahová náplň  približovala problematiku inkluzívneho vzdelávania, integráciu, prednášky o zmene dlhodobej politickej perspektívy - zakotvenie inklúzie do vzdelávacieho systému, o nevyhnutnosti odbornej prípravy pedagogického zboru, výhody - pre zdravé dieťa, dieťa so znevýhodnením, pre rodičov, pre školu a spoločnosť, nevýhody - pre zdravé dieťa, dieťa so znevýhodnením, pre rodičov, školu a spoločnosť. Prijímajúci partner sprostredkoval aj ukážky inklúzie v praxi a ďalšie formy socializácie pomocou práce v prírode, pomocou umenia - prizvaní boli experti z rôznych inštitúcií z regiónu Akvitánia. Nasledovali vystúpenia a diskusia so žiakmi s rôznymi problémami (nevidiaca žiačka s asistentkou z prijímajúcej školy a študenti so vzdelávacími problémami - dyslexia, dysgrafia apod), otvorené rozhovory  vyučujúcich s expertmi organizujúcej inštitúcie. Výstupom bolo vytvorenie prezentácie nedoslýchavého účastníka pre  kolegov. Stretli sme sa aj so zástupcom Regionálnej rady Akvitánie, ktorý informoval o realizácii stavebných úprav v rámci uplatňovania zákona o prístupe handicapovaných ľudí do všetkých verejných budov na navštívenej škole v hodnote 700 000,-€. Tieto úpravy účastníci videli pri prehliadke priestorov školy a jej areálu. K takýmto stavebným úpravám došlo vo všetkých školách departmentu Lot Garonne. Účastníci navštívili Centrum pre handicapovaných v Captieux. Ciele aktivity boli splnené.

 

C3 – canisterapia – 1.turnus/ krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov

Táto aktivita pre pedagógov bola organizovaná Tauferovou strednou odbornou veterinárnou školou v Českej republike a zúčastnili sa ho 2 zástupcovia z Francúzska a 2 zástupcovia zo Slovenska.

Obsahová náplň teoretickej prípravy zahŕňala základy anatómie a fyziológie psov, načrtla tému domestikácie,   plemená psov a etológiu psov, ich umiestnenie a chov. Ťažiskom bola história a pojem canisterapie a rozdelenie canisterapeutických aktivít.

Obsahová náplň praktickej prípravy pokrývala ukážky výberu vhodného psa na canisterapiu,  základné metódy výchovy psa pre canisterapiu a základné metódy výcviku a ukážky polohovania.

Táto časť prebiehala vo forme praktických ukážok práce psovoda so psom, nasledovali ukážky canisterapie v Domove dôchodcov.

Po zhrnutí teoretických a praktických poznatkov nasledovala interaktívna diskusia s vyučujúcimi a expertmi organizujúcej inštitúcie, účastníci navrhli okruhov slovníka odbornej slovnej zásoby potrebnej k vzájomnej komunikácii v cudzích jazykoch, dohodli sa na vytvorení databázy testových úloh na overenie potrebných  teoretických poznatkov a praktických úloh, garantom bola Mgr Alena Valentová, ktorá sprostredkovala aj ukážky športovej kynológie miestneho kynologického klubu. Výstupom je vytvorenie prezentácie (použiteľnej pre študentov ako príprava pred ich aktivitou). Aktivita splnila ciele projektu a účastníci projektu vyjadrili spokojnosť s realizovaným programom, ktorý bol obohatený prehliadkou historického centra Kroměříža a botanickej záhrady.

 

C4- hipoterapia/ krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov

 

Zhrnutie projektu:

Projekt „Naučme sa pomáhať“ je postavený na dvoch pilieroch – jedným je inklúzia (ako podpora ľudí so špeciálnymi potrebami pri všestrannom začlenení do spoločnosti) a druhým je jej realizácia s využitím zvierat. Práve prítomnosť zvierat na jednotlivých školách zapojených v projekte vytvorila toto partnerstvo. Ide o tri odborné školy z troch rôznych krajín. Koordinátorom projektu je SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici na Slovensku,  ktorá sprostredkúva ozdravovanie pomocou včiel a včelích produktov, na veterinárnej škole v Kroměříži v Českej republike praktizujú canisterapiu (pozitívne pôsobenie psa na človeka) a vo Francúzsku na strednej škole v Neracu pracujú s koňmi.

Pozitívny vplyv zvierat na kvalitu ľudského života je nepopierateľný, zasahuje do oblasti zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a vzdelávania. Zvieratá môžu byť spoločníkom v rôznych obdobiach života človeka, môžu byť nápomocné pri problémových jedincoch, môžu stimulovať k výkonom a môžu liečiť. Študenti našich škôl sa denne stretávajú so zvieratami, to ich robí empatickými, samostatnými a vytrvalými, ale aj lepšími a pokornejšími. Vidíme, že ich zručnosti získané pri zážitkovom učení pri práci so zvierati vedú k schopnostiam pomáhať slabším, chorým, znevýhodneným. Vzťah k zvieratám nepozná hranice, ani národnostné, ani generačné rozdiely, a práve zvieratá nás spojili v tomto projekte.

V školách zapojených v projekte sú vzdelávaní žiaci s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spoločne s intaktnými žiakmi. Snažíme sa im poskytnúť vzdelanie, kvalifikáciu a praktické zručnosti, ktoré im zabezpečia zamestnateľnosť, ale aj spokojnosť s vykonávanou prácou.

Každá škola je garantom v určitej oblasti pozitívneho vplyvu zvierat na ľudí a svoje zručnosti a skúsenosti si navzájom postupne sprostredkúvame, a to v niekoľkých úrovniach. V rámci projektu prebehnú aktivity , ktoré na seba obsahovo  nadväzujú a sú zamerané:

 1. krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov - na vyučujúcich odborných predmetov a majstrov odborného výcviku – každá škola poskytne svojim partnerom čo najviac poznatkov a zdrojov výučby, aby mohli jednotlivé druhy pozitívneho vplyvu včiel, psov a koní vyučovať a využívať.
 2. krátkodobé výmeny skupín žiakov – zamerané na študentov a vyučujúcich s cieľom testovať a upraviť podľa potrieb učebné materiály a overiť postupy na získanie osvedčení.
 3. kombinované mobility žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave – so zameraním na overenie si získaných zručností pri reálnych aktivitách s deťmi so špeciálnymi potrebami, hendikepovanými a so staršími osamelými ľuďmi

 

Výsledkami projektu je rozšírenie odbornej prípravy, lepšia spolupráca pedagogického zboru, vzájomná výmena dobrej praxe medzi členmi partnerstva, pričom k nej dochádzacez vzdelávanie našich žiakov, ktorých spokojnosť a úspešnosť nám poskytne spätnú väzbu. Úspech nášho projektu presahuje rámec testovania učebných materiálov a nových postupov pri práci so zvieratami. Z dlhodobej perspektívy vidíme ako najdôležitejší výstup projektu podnietenie komplexnej zmeny postojov jednotlivcov voči znevýhodneným, slabším, voči žiakom s poruchami učenia, voči žiakom zo sociálne slabšieho prostredia. Zvieratá nepovažujú ich inakosť za rušivú, a to sa vďaka nim chceme naučiť aj my.

Aktivity v rámci projektu:

 • štyri nadnárodné stretnutia
 • aktivity určené vyučujúcim
 • krátkodobé výmenné aktivity žiakov a vyučujúcich
 • dve aktivity zamerané na poskytovanie činností so zvieratami pre hendikepovaných a starších osamelých ľudí

 

PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE – Slovensko, Banská Bystrica (9.9. – 11.9.2016)

V priestoroch SOŠ Pod Bánošomsa stretli koordinátorky projektu z 3 partnerských škôl: Mgr. Jana Trvalcová, SOŠ Pod Bánošom, Slovensko, Ing. Stanislava Pospíšilová z Českej republiky a Mgr Marthé Geoffroy z Francúzska. Na VIII. Celonárodnej včelárskej výstave predstavili náš projekt vedeniu VÚC Banskobystrického kraja, zástupcom Ministerstva pôdohospodárstva SR, SZV a ostatným zahraničným i domácim hosťom a širokej verejnosti, ktorí sa národnej výstavy zúčastnili. Po slávnostnom otvorení a prezentácii cieľov projektu nasledovali pracovné stretnutia, zamerané na riešenie praktických otázok spojených s realizáciou projektových aktivít. Veríme, že tento projekt bude pre všetkých partnerov obrovským prínosom.

1. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE, Slovensko, Banská Bystrica ( január 2017)

2. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE, Česká republika, Kroměříž ( 2017)

 

3. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE, Francúzsko, Nerac

4. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE, Slovensko, Banská Bystrica

Aktivity určené vyučujúcim:

C1 – APITERAPIA, Slovensko, Banská Bystrica (19.2. – 25.2.2017)

C2 – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE, Francúzsko, Nerac

C3- CANISTERAPIA 1. úroveň, Česká republika, Kroměříž (6.5. – 12.5.2017)

C4 – HIPOTERAPIA - Francúzsko, Nerac

C5 – CANISTERAPIA 2.úroveň – Česká republika, Kroměříž (5.6. – 11.6.2017)

Aktivity určené žiakom a vyučujúcim:

C6 – APITERAPIA, Slovensko, Banská Bystrica

C7 – CANISTERAPIA, Česká republika, Kroměříž

C8 – HIPOTERAPIA, Francúzsko, Nerac  

Praktické ukážky:

C9 – Slovensko, Banská Bystrica

C10 – Česká republika, Kroměříž

 

C10 ČESKÁ REPUBLIKA - CANISTERAPIA A HIPOTERAPIA

V júli 2018 prebehla kombinovaná mobilita študentov v OVP . Organizátorom aktivity bola Tauferova SOŠ veterinárna a účastníkmi boli študenti a pedagógovia zo SOŠ v Banskej Bystrici, SK a SOŠ Nerac, FR.

Obsahová náplň mobility bola pripravená počas virtuálnej časti pred samotnou fyzickou mobilitou prostredníctvom videokonferencie vybraných účastníkov s organizátormi. Počas virtuálnej časti sme zhrnuli teoretické poznatky o histórii a realizácii canisterapie a hipoterapie na ktoré sa mobilita zameriavala. Pedagógovia, ktorí boli sprevádzajúcimi osobami, pracovali s metodickými  materiálmi  o canisterapii a aktivitách vykonávaných s koňom a hipoterapii počas virtuálnej časti  mobility. Tieto materiály boli výsledkom práce účastníkov vzdelávacích a školiacich aktivít C3, C4 a C5.

Počas fyzickej časti mobility boli realizované praktické canisterapeutické a hipoterapeutické aktivity v modelových situáciách medzi samotnými účastníkmi  zo SK a FR. Účastníkom mobility bol aj 1 žiak so špeciálnymi potrebami. Nasledovali canisterapeutické aktivity s deťmi zo ZŠ a MŠ v Kromeríži pre deti s postihnutím  a hipoterapia priamo v areále Tauferovej SOŠ na vonkajšej jazdiarni. Škola má certifikované 2 kone na vykonávanie týchto aktivít a certifikovanú učiteľku, ktorá vedie hipoterapeutický krúžok, ktorého členovia realizujú aktivity s koňmi pre záujemcov, prevažne deti zo spomenutej školy pre postihnutých. Účastníci projektu asistovali pri  realizácii canisterapie a hipoterapie pre hendikepované deti z partnerskej ZŠ a MŠ a obyvateľov miestnej komunity. Ďalšou činnosťou bolo dopĺňanie slovníka odbornej slovnej zásoby pre animoterapie, účasť na 5.ročníku Memoriálu MVDr Blanky Miholové, ktorý Tauferova škola organizovala pre prvé až tretie ročníky vlastných študentov. Účastníci projektu vytvorili vlastné súťažné družstvo, ktoré získalo 3.miesto, ostatní účastníci pomáhali na stanovištiach s priebehom súťaže. Program bol doplnený aj športovými aktivitami, poznávaním krás Kromeríža a jeho arcibiskupských záhrad, táborákom pre účastníkov a žiakov školy. 

Po absolvovaní teoretickej a praktickej prípravy nasledovalo testovanie, praktické skúšky a odovzdávanie certifikátov.

C9 SLOVENSKO - kombinovaná mobilita žiakov  v OVP  bola zrealizovaná v Banskej Bystrici počas 10 dní v septembri 2018 pre účastníkov z ČR a FR (5 študentov a 2 pedagógovia z každej krajiny, celkom 14 účastníkov)

V prvej virtuálnej fáze absolvovali účastníci teoretickú prípravu formou videokonferencie o včelárstve, včele medonosnej, stavbe úľa, včelárskej sezóne, chorobách a škodcoch včiel, ktorú viedli majstri odborného výcviku vo včelárstve za pomoci vyučujúcich ANJ, nakoľko bol potrebný preklad do angličtiny.

V druhej fáze mobility pri fyzickej realizácii absolvovali účastníci prehliadku školy a centra mesta, turistický výlet do Španej doliny s aktivitami s koňmi na Šachtičkách. Program bol náročný, účastníci boli rozdelení  do 3 tímov náhodným losovaním. Každý tím mal svoje farebné označenie (tričká) podľa typu terapie- žltá apiterapia, zelená hipoterapia a oranžová canisterapia. Každý tím mal svojho asistenta z radov študentov  SOŠ v BB. Tým, že boli tímy národnostne zmiešané a doplnené o slovenských študentov, ktorí boli účastníkmi predchádzajúcich mobilít, podporili sme komunikáciu v angličtine a došlo k väčšiemu zblíženiu medzi účastníkmi.  Asistentmi boli študenti  cudzinci, kazašského pôvodu, čo bola ďalšia pridaná hodnota tejto aktivity. Každý tím mal naplánovaný vlastný program, striedali sa v aktivitách na pripravených stanovištiach. Okrem canisterapie (na SOŠ v BB už mali certifikované psy a canisterapeuta- pedagóga), hipoterapie ( zakúpili sme 2 kone haflingy so zámerom poskytovať aktivity s koňmi ) a apiterapie v apidomčeku, dýchanie včelieho vzduchu vo včelíne a aktivity vo  včelárskom apartmáne, kde sa poskytuje detoxikačná medová masáž, voskové zábaly a ošetrenia voskovými sviečkami , sme účastníkom ponúkli aktivity s dravými vtákmi, exotickými  a malými spoločenskými zvieratami (ryby, hady, škorpióny, pavúky, jaštery, vtáky, činčily), čo sú  ďalšie formy animoterapie.

Náplňou  mobility bola výroba sviečok, pečenie a zdobenie perníkov, štrúdlí, vypracovanie návrhu na týždenný denný tábor cez prázdniny pre účastníkov vo veku od 5 – 15 rokov spojený s animoterapiou a doplnený o zábavné súťaže a relaxačné aktivity, dopĺňanie slovníkov odbornej slovnej zásoby pre jednotlivé terapie, návrhy na nástenné mapy pre prípravu na terapie.

Získané zručnosti z rôznych druhov animoterapií účastnici deklarovali počas Národnej včelárskej výstavy, kde boli asistentmi pri jednotlivých terapiách, ktoré boli poskytované návštevníkom celoslovenskej včelárskej výstavy (3000návštevníkov, rodičia s deťmi), pozvali sme deti z 3 materských škôlok  v blízkosti SOŠ Pod Bánošom a tie prechádzali cez jednotlivé pripravené stanovištia , kde účastníci projektu poskytovali rôzne animoterapeutické aktivity so psami, včelami a koňmi.

Na záver mobility vypĺňali účastníci dotazníky a obdržali certifikáty.

 

C8 FRANCÚZSKO - HIPOTERAPIA

V apríli 2018 sa 6 študentov a 2 pedagógovia zo SOŠ Pod Bánošom a ten istý počet študentov a pedagógov z Tauferovej SOŠ veterinárnej v Kromeriži zúčastnilo kombinovanej mobility žiakov v OVP vo Francúzsku v školskom jazdeckom centre. Účastníci boli objektom i subjektom, absolvovali teoretickú prípravu spolu s francúzskymi študentmi, praktické hodiny pri koňoch v školskom areále, ale aj boli zapojení do praktickej hipoterapie s mentálne postihnutými deťmi na Hantayou Ferme Equestre. Obsahová náplň teoretickej prípravy bola zameraná na:1. Základy anatómie a fyziológie koní, 2. Plemená koní, 3. Umiestnenie a chov koní - praktické ukážky, 4. Základy zásad výživy a kŕmenia, 5. Starostlivosť a zásady hygieny koní; Obsahová náplň praktickej prípravy:1. Výber vhodného koňa na hipoterapiu, 2. Stručne základné metódy výchovy a výcviku, 3. Príprava zvieraťa pred liečivým pôsobením, 4. Ukážky rôznych typov a metód hipoterapie, 5. Relaxačné činnosti so zvieraťom po liečivom pôsobení. Účastníci absolvovali teoretickú prípravu a praktickú činnosť s koníkmi medzi sebou a s mentálne postihnutými deťmi na Hantayo, čo bolo veľmi silným zážitkom. Počas víkendu sa jazdecké kluby venujú platiacim klientom, a tak slovenskí a českí účastníci navštívili rodiny francúzskych študentov. Po absolvovaní teoretickej a praktickej prípravy, nasledovalo testovanie a udelenie osvedčenia "Asistent aktivít vykonávaných s koňmi" . Po zrealizovaní mobility vo Francúzsku sa uskutočnila videokonferencia medzi všetkými  účastníkmi, počas ktorej vytvorili medzinárodný slovník odbornej slovnej zásoby pre hipoterapiu.

C7 ČESKÁ REPUBLIKA – CANISTERAPIA – kombinovaná mobilita, prebehla v marci 2018, virtuálna časť bola vedená koordinátormi škôl prostredníctvom videokonferencie Skype medzi vybranými účastníkmi zo SOŠ v Banskej Bystrici a SOŠ v Neracu  (6 študentov a 2 pedagógovia z každej školy) a pedagógmi – canisterapeutmi z Tauferovej strednej veterinárnej školy v Kroměříži. Študenti  sa prostredníctvom prezentácie p. uč Valentovej oboznámili s históriou , súčasnosťou a pravidlami prípravy canisterapeuta a jeho psa. Počas fyzickej časti mobility sa účastníci osobne zoznámili aj s psíkmi, ktorí canisterapiu vykonávajú. Okrem teoretických poznatkov s obsahovou náplňou: 1. Základy anatómie a fyziológie psov 2. Domestikácia a plemená psov 3. Etológia psov 4. Umiestnenie a chov psov a výživa psov a ich špeciálnej príprave na canisterapiu, absolvovali praktickú prípravu: 1. Výber vhodného psa na canisterapiu 2. Základné metódy výchovy 3. Základné metódy výcviku 4. Príprava zvieraťa pred liečivým pôsobením 5. Ukážky rôznych typov a metód canisterapie, nácvik polohovania 6. Relaxačné činnosti so zvieraťom po liečivom pôsobení, spôsoby podávania maškŕt. V Materskej a Základnej škole pre mentálne a telesne postihnuté deti v Kroměříži účastníci asistovali pri realizácii canisterapie, videli aj iné druhy terapií pre znevýhodnené deti (muzikoterapiu, sneeze ap). Po návšteve psieho útulku a hotela pre psy nasledoval test a praktické skúšky so zapožičanými psíkmi. Riaditeľka Tauferovej strednej odbornej veterinárnej školy slávnostne odovzdala účastníkom certifikáty o absolvovaní mobility a certifikáty „Asistent canisterapie“

C6 SLOVENSKO – APITERAPIA – kombinovaná mobilita, prvé virtuálne stretnutia sa uskutočnili prostredníctvom nástroja SKYPE týždeň pred fyzickou mobilitou na Slovensku. Počas 2 dní sa navzájom počas videokonferencie zoznámili členovia včelárskeho krúžku z Tauferovej strednej veterinárnej školy v Kroměříži, vedení pedagógmi účastníkmi aktivity C1 a študenti zo strednej školy v Neracu, ktorí boli včelárskymi nováčikmi, len 1 z nich pochádzal z včelárskej rodiny. Včelárski majstri zo SOŠ v Banskej Bystrici predstavili obsahovú náplň teoretickej prípravy:1. Význam včely medonosnej 2. Životné cykly včely 3. Stavba tela včely 4. Včelí úľ, nadstavok, včelí rámik. Ďalšia teoretická a praktická príprava prebiehala počas fyzickej mobility po príchode účastníkov na Slovensko v decembri 2017 v tomto rozsahu:1. Zostavenie rámika, nadstavku a celého úľa 2. Používané nástroje a pomôcky 3. Včelie produkty - rozlišovanie, spracovanie, využívanie 4. Odlievanie vosku a výroba sviečok 5. Základné metódy a formy apiterapie - materská kašička, peľ, propolis, úľový vzduch 6. Apidomček, dýchanie úľového vzduchu, potrebné zariadenia, techniky detoxikačnej medovej masáže, voskového zábalu, používanie voskových sviečok. Takmer všetci účastníci zvládli aj realizáciu apiterapie včelím jedom prostredníctvom priameho pichnutia včelou bez jej usmrtenia. Doplnili medzinárodný slovník apiterapie. Účastníci boli objektom i subjektom, testovali učebné materiály a postupy. Po absolvovaní náročnej teoretickej a praktickej prípravy, nasledovalo testovanie, praktické skúšky a udelenie osvedčenia "Asistent apiterapie".