Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

Realizácia 1.9.2017 - 31.8.2018
Typ projektu: KA 102 Odborné vzdelávanie

OPIS PROJEKTU

Snažíme sa našich študentov čo najlepšie pripraviť na reálny život. Ale "zapaľovať môže len ten, kto sám horí". Na našej škole doposiaľ nebol realizovaný žiaden projekt určený zamestnancom školy, ktorí sa podieľajú na praktickej odbornej príprave študentov. Počas už zrealizovaných projektov EU sme získali mnoho podnetných námetov a kontaktov, ako alternatívne vzdelávať a motivovať k zvýšenému záujmu o vlastnú prácu aj učiteľov odborných predmetov, majstrov odborného výcviku a ostatných odborných zamestnancov, ktorí pracujú s našimi študentmi.

Naše študijné a učebné odbory sa navzájom prelínajú a všetky smerujú k rozvoju vidieka. Snažíme sa oživovať a udržiavať tradičné postupy pri výrobe našich pekárskych, cukrárskych a mäsových výrobkov. Vyberáme produkty bez použitia konzervantov a farbív. Učíme našich žiakov, že poctivá práca sa nedá uponáhľať, tradičný zemiakový chlieb sa pripravuje "vyvádzaním kvasu" a ten musí poctivo celé hodiny zrieť. V mäsovej výrobe ako základnú surovinu používame len špičkové mäso z pôvodných tradičných slovenských chovov, výroba šuniek, klobás, tlačeniek a ostatných produktov je úplne bez použitia chémie len s pridaním jodidovanej soli. Kvalita surovín, tradičné postupy a poctivá práca - to predstavujeme našim žiakom ako základ úspechu.

Vynaložené úsilie sa nám vracia v podobe mnohých umiestnení na popredných miestach cukrárskych, pekárskych súťaží - regionálnych , celoslovenských aj medzinárodných.

Spoločne - zamestnanci a študenti organizujeme ako jeden celok - množstvo rozsiahlych akcií pre širokú verejnosť. Preto sme sa rozhodli požiadať o možnosť uskutočniť projekt v rámci ktorého by sme umožnili našim odborným zamestnancom oboznámiť sa s organizačnými štruktúrami , manažovaním , aktivitami v propagácii  malých a stredných podnikov, so zameraním na podniky s rodinnou viac generačnou tradíciou.

Naši odborní zamestnanci, učitelia odborných predmetov, majstri odborného výcviku a ostatní odborní zamestnanci, ktorí sa priamo podieľajú na praktickej príprave študentov pre vykonávanie ich zamestnania, sa doteraz nezúčastnili odborného školenia v takom rozsahu, ako ponúka program  ErasmusPlus  v zahraničí.

Našim odborným učiteľom i majstrom, vedúcim predajní  chýbajú možnosti priamej  konfrontácie so skúsenosťami, praktikami, tradičnými postupmi odborníkov rovnakého zamerania v iných krajinách EÚ. Ako škola sme iniciovali aktivitu "Tradičné raňajky" - pozostávajúce z tradičného chleba s maslom a medom, ktoré sme propagovali za pomoci agentúry Visit.sk v našom regióne a naši študenti tradičné raňajky propagujú na stretnutiach s rodičmi a deťmi v materských škôlkach v Banskej Bystrici. Cieľom je nielen venovať dostatočnú pozornosť zdravej strave našej najmladšej generácie, ale aj podporiť produkciu „živých potravín“ v našom regióne, čím by sa zároveň zvýšila zamestnanosť.

Takéto naše snaženia, taktiež  teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z oblasti marketingu a manažmentu predaja, potrebujú konfrontáciu  s  manažmentom malých a stredných podnikov v zahraničí.

Preto sa potreba zapojenia pedagogických i nepedagogických zamestnancov do medzinárodných projektov v sektore OVP v partnerských organizáciách stala súčasťou akčného plánu na nasledujúce roky v rámci Európskeho plánu rozvoja školy.

Získané kompetencie a skúsenosti zvýšia  rozhľadenosť a budú profitom jednotlivo pre každého odborného zamestnanca, ktorý sa do projektu zapojí. Na druhej strane predpokladáme implementovanie nových technologických postupov a trendov do učebných plánov a začlenenie kvalitných  činností do výchovno-vzdelávacích aktivít.

V porovnaní s nami v Taliansku snahy o zdravú výživu, používanie kvalitných ekologických surovín dopestovaných bez používania pesticídov a konzumácia bioproduktov majú takmer dvadsaťročnú tradíciu. Je na nás zavádzať tradičné postupy s použitím kvalitných surovín pri výrobe potravín, ktoré sa nám predkladajú  každodenne - ako chlieb náš každodenný. Chceli by sme napomôcť k premene stravovacích návykov, vyvolaných globalizáciou, a to návratom k malým rodinným podnikom, kde prvoradá bude kvalita a zdravie produktov. Chceli by sme posilniť medzinárodný rozmer školy rozvinutím spolupráce s ďalšími zahraničnými partnermi z podobného regiónu ako je náš.

PROBLÉMY, KTORÉ PROJEKT RIEŠI:

1. Na trhu práce podľa prieskumov chýbajú pracovné sily v odboroch cukrár - kuchár - pekár - mäsiar. Na školách je nedostatok žiakov v týchto učebných odboroch, je slabý záujem rodičov a detí o odborné profesie.

2. Chceme zvýšiť kľúčové kompetencie v oblasti manažmentu malých rodinných a stredných podnikov v oblasti služieb na vidieku.

3. Snaha rozšíriť skúsenosti vyučujúcich a majstrov  prepojením teórie s praxou.

4. Zvýšiť kvalitu výučby odborných predmetov a odborného výcviku s dôrazom na potreby trhu práce zvyšovaním kvalifikovanosti odborných zamestnancov školy.

5. Kladieme dôraz na tradície, tradičné suroviny, tradičné postupy, napriek tomu sa nebránime novým zaujímavým trendom v rámci prípravy cukrárskych, pekárskych a mäsových výrobkov. Skúsenosti chceme čerpať na Strednej škole Alberghieri v Spolete, ktorá je podobného zamerania a v rodinných podnikoch v regióne Umbria.

6. chceme rozšíriť ponuku našich výrobkov o produkty tradičnej talianskej „pasticerie“  cukrárskej - pekárskej aj mäsovej výroby.

7. Získaním nových kontaktov v zahraničí chceme zabezpečiť realizáciu učebnej praxe našich žiakov v Taliansku, pričom sprevádzajúcimi osobami by už mohli v budúcnosti byť vyučujúci odborných predmetov alebo majstri odborného výcviku a nie vyučujúci cudzích jazykov.

8. Včelmajstri  sa budú zaoberať chovom včiel v 1000 m nadmorskej výške v tomto regióne a spôsobmi boja proti nebezpečným škodcom.

CIELE PROJEKTU:

1. podporovať profesionálny rozvoj zamestnancov s cieľom inovovať a zvýšiť kvalitu výučby a odbornej prípravy so zameraním na ekologické potraviny

2. posilniť u účastníkov znalosť cudzích jazykov - anglický a taliansky

3. zlepšiť porozumenie a informovanosť účastníkov o iných krajinách a kultúrach

4. poskytnúť možnosť vybudovať sieť medzinárodných kontaktov pre ďalšiu spoluprácu

5. zvýšiť príťažlivosť a kapacitu odborov cukrár, pekár, kuchár, mäsiar a včelár medzi mladými ľuďmi tým, že škola získa medzinárodný rozmer

Účastníkmi mobility A1  v rámci projektu ERASMUS PLUS v termíne 4.11. – 11.11. 2017 boli včelárski majstri a vedúce pekárskej a mäsiarskej predajne – Jaroslav Pásler, Radovan Harčarufka, Richard Šníder, Marek Peniak, Alexandra Šuhajdová, Dace Hlinková a Jana Trvalcová. Zúčastnili sa mobility pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave v nádhernom talianskom mestečku Spoleto. 

Spoleto sa nachádza v centrálnej časti Talianska, v oblasti Umbria, ktorú charakterizujú prekrásne vinice, široké lány olivovníkov a malé rodinné farmy roztrúsené po zelených kopcoch, zaoberajúce sa hlavne ekologickým pestovaním rôznych plodín a chovom domácich zvierat.

Zachovanie tradícií a vypestovanie kvalitných bioproduktov je pre Talianov veľmi dôležité a ich dlhoročné skúsenosti s udržiavaním tradícií v potravinárstve a poľnohospodárstve  sú pre nás cenným zdrojom informácií.

Počas trvania mobility včelárski majstri získali hodnotné poznatky o organizovaní a fungovaní včelárskych prevádzok v Umbrii, o biodiverzite a včelej pastve, a tiež o ošetrovaní včelstiev proti škodcom, hlavne proti sršňovi ázijskému,  ktorého prítomnosť  trápi včelárov značnej časti Európy.  Včelmajstri mali možnosť priateľsky diskutovať s Ing Francescom Forlani po jeho prednáške, ale aj mali možnosť porovnávať  spôsoby ponuky a predaja včelích produktov a  výroby medzistienok a úľových zostáv počas praktických stretnutí a ukážok v Apicoltura Orazi, Marsciano. Títo „medovo sladkí“ ľudia rýchlo našli spoločnú reč cez spoločné problémy vo svete včiel.

Vedúce, či už pekárskej alebo mäsiarskej predajne, návštevou podobných prevádzok v mestečku Spoleto získali nové cenné informácie  o prevádzkovaní, marketingu a manažovaní úspešných  malých rodinných podnikov,  mali možnosť pozorovať, ako úspešne motivovať svojich zamestnancov, ako zvýšiť ich iniciatívu a zodpovednosť, získali zručnosti v uvádzaní nových produktov na trh.

Pre všetkých bola účasť na tejto vzdelávacej mobilite v Taliansku obrovským prínosom nielen čo sa týka nových vedomostí a zručností vo svojej oblasti, ale aj posilnením znalostí cudzieho jazyka a zlepšením komunikačných zručností v neznámom  prostredí.

Taliansko všeobecne, ale hlavne oblasť Umbria,  je nádherným kútom našej planéty, ktorú stálo za to navštíviť a spoznať jej prírodné a kultúrne krásy.

Mobilita A2 bola realizovaná v dňoch od 22. do 29. apríla  2018 v  regióne Umbria v Talianku v meste Spoleto. Účastníkmi boli vyučujúci odborných predmetov a nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa podieľajú na príprave a predaji našich cukrárskych a pekárskych výrobkov – Jozefína Gregorčoková, Emília Klocháňová, Zuzana Šoučíková, Zuzana Pekařová, Lila Bezáková a Lukáš Uhrinčať.

Sprievodcom celého projektu bola Drahuška Kresanová, z partnerskej organizácie Azurra, ktorá nás previedla celým programom projektu.

Veľmi zaujímavým a priateľským bolo stretnutie  s pedagógmi jednej z najväčších stredných škôl v regióne Albeghiero s podobným zameraním na odbory cukrár, pekár, kuchár, cestovný ruch. Získali sme prehľad o výučbe nielen odborných predmetov, prostredníctvom blokov a projektového učenia, kde obsah preberaný počas teoretického vzdelávania, študenti následne aplikujú na odbornom výcviku. Prešli sme celú školu, stretli sme sa s pedagógmi, študentmi, stali sme sa súčasťou odborného výcviku, spoznali taliansku gastronómiu a jej regionálne špeciality a spoločne s majstrami odborného výcviku ochutnávali a hodnotili výsledky práce študentov.

Nasledujúci deň sme vkročili do sveta štyroch bratov a ich rodinnej cukrárenskej výrobne s dlhoročnou tradíciou . Najviac nás zaujal tradičný taliansky krém „crema pasticcera“,  výzdoba cukrárskych výrobky, nové tvary a veľkosti ponúkaných koláčov. Mimochodom sú nepomerne menšie ako tie naše J

 Zaujímavá bola aj návšteva vinice v regióne Umbria. Výklad o špeciálnych odrodách tejto oblasti a odborná prednáška konzumácie vína boli doplnené ochutnávkou tradične pripravovaného pečiva, určeného ako doplnok k nápojom.

Pobudli sme nejaký čas aj v olivovom mlyne, kde sa olej lisuje za studena na niekoľko sto rokov starom granitovom kameni. Majiteľ mlyna nám vysvetlil a aj názorne predviedol výrobu olivového oleja za studena a spojil ju s ochutnávkou oleja „nasladko“  s pomarančom.

Počas pobytu sme sa stali súčasťou pekárskych a cukrárskych výrobní, v ktorých nás najviac zaujal sortiment  - neslané pečivo a rozmanitosť cukrárskych výrobkov a spôsoby ich ponuky a predaja.

Čerešničkou na torte bol pre nás aj výlet hlavného mesta Rím.

Naša mobilita bola ukončená v príjemnej atmosfére na spoločnom slávnostnom obede s našimi novými priateľmi z Azurry, kde sme im poskytli spätnú väzbu k realizovanému programu, vyhodnotili sme jednotlivé aktivity a boli nám odovzdané certifikáty riaditeľkou Simonetou  Rellou.

Sú to vzácne skúsenosti, ktoré sme si priniesli a všetkým, ktorí nám to pripravili, ďakujeme.