Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

2017-1-SK01-KA202-035299

Realizácia: 1.9.2017 - 31.10.2019

Typ projektu: KA 202 Strategické partnerstvo v OVP

www.blesabee.online

PARTNERI

Podpora Európskej komisie na výrobu obsahu tejto webovej stránky nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

V posledných rokoch celosvetovo pozorujeme vysoké straty včelstiev, ktoré sú jednou z najdiskutovanejších tém. Výrazný pokles počtu včelstiev má priamu súvislosť s intenzifikáciou poľnohospodárstva, nadmerne používanými nebezpečnými chemickými látkami, stratou kvalitnej a dostupnej výživy včiel a vody, častejšími extrémami v počasí, ako aj rýchlejším šírením pôvodných, ale aj exotických včelích chorôb a škodcov.

Región Strednej Európy bol veľmi bohatý nielen na prírodné krásy, ale aj na množstvo rôznorodej včelej pastvy nesmiernej hodnoty. Historicky sa v týchto krajinách včelárstvo veľmi dynamicky rozvíjalo, a to aj vďaka veľmi intenzívnej spolupráci včelárskych majstrov už v období Rakúsko - Uhorska. Cieľom spolupráce bolo ako najlepšie využiť zdroje včelej pastvy a včelárstvo zintenzívniť, včelársku prax zjednodušiť a zľahčiť a podnikavosť včelárov zaktivizovať. To všetko sa dá dosiahnuť len za predpokladu zachovania, resp. zvyšovania biodiverzity v krajine, na ktorej sú včely závislé, aby nedošlo k ujme na ich životných potrebách.

Je zrejmé, že v zhoršujúcom sa životnom prostredí včiel sa nemôže dariť včelám ani včelárom. Je preto nevyhnutné rozvíjať spoluprácu medzi krajinami a jej jednotlivými aktérmi, aby škody spôsobené v životnom prostredí viac nevznikali

a životné potreby včiel sa výrazne zlepšili. Ak chceme zvýšiť  šancu včiel na prežitie, musíme poznať ich potreby a zlepšiť ich zdravotný stav. K tomu je potrebné minimalizovať množstvo a druh prítomných jedov v úli a v jeho okolí, prestať chemicky ošetrovať včelstvá napadnuté roztočmi Varroa destructor, zabezpečiť včelám stály prísun kvalitnej vody, nektáru a peľu od jari do neskorej jesene.

Hlavnými cieľmi nášho projektu boli 3 intelektuálne výstupy:

O1 – vytvorenie inovatívneho zmiešaného vzdelávacieho kurzu, zameraného na posilnenie kompetencií a zručností učiteľov včelárstva  pri správnom a bezpečnom vedení včelstiev a boj proti klieštiku Varroa. V tomto výstupe bol vytvorený e-learningový nástroj na teoretické vzdelávanie, doplnený  knižnou publikáciou „Ako správne viesť a udržiavať zdravé včely“. Súčasťou kurzu sú prezenčné stretnutia a praktické ukážky práce s tepelnými komorami Varroa Controller. Nejde o praktickú príručku včelárenia, ani o zachytenie všetkých  včelárskych prác. Vzdelávací program sa skladá zo vzájomne obsahovo prepojených modulov, s dôrazom na faktory spôsobujúce stres a úhyny včelstiev, na nové spôsoby ošetrovania včelstiev proti parazitom s dôrazom na včelárenie bez používania syntetickej chémie, ako aj na aplikovanie nových technologických spôsobov chovu včiel v meniacich sa životných podmienkach. Toto vzdelávanie je určené včelárskym odborníkom, absolventom stredoškolského a vysokoškolského včelárskeho štúdia v ČR, SR a Rakúsku. Vzdelávanie cez online platformu je doplnené edukatívnymi videami a testami.

SK_BLESABEE_WEB_ALL.pdf

Text-knihy-Blesabee-CZ.pdf

EN_BLESABEE_WEB_ALL.pdf

DE_BLESABEE_WEB_ALL.pdf

Táto príručka získala Zlatú medailu na Apimondii 2019 v Montreale v Kanade v svetovej konkurencii 38 kníh zameraných na vzdelávanie včelárov. Podrobnejšie informácie o projekte, výstupe O1 a bezpečnom vedení včelstiev: www.blesabee.online

O2 – Odporúčania pre legislatívne úpravy, týkajúcej sa veterinárnej starostlivosti so zameraním na chov včely medonosnej na Slovensku. Na základe vedeckých výsledkov Dr. Stefana Berga z Národného včelárskeho inštitútu v Bavorsku bola na Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečív predložená žiadosť o certifikáciu prístroja Varroa Controller, pomocou ktorého je možné účinne likvidovať roztoče Varroa destructor. Pri použití hypertermie nie je potrebné používať na tlmenie roztočov syntetické liečivá a preparáty. ÚŠKVBL v Nitre certifikoval a schválil hypertermickú komoru Varroa Controller ako veterinárnu technickú pomôcku pod evidenčným číslom E004/VTP/19-S a vydal rozhodnutie č.218/2019 o vydaní povolenia na distribúciu veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok č.511/2019-5000-D-VP-VTP pre SOŠ Pod Bánošom. Vzhľadom na to bude možné na toto zariadenie získať dotácie pre včelárov v Českej republike a na Slovensku z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov pre včely a ich charakteristika, doplnený tabuľkou Tlmenie varoázy počas roka, predložený ÚŠKVBL bude používaný pri vzdelávaní včelárov.

O2_Evidencia_veterinarnej_pomocky_Varroa_Controller_USKVBL_Nitra.pdf

O2_TLMENIE_VARROaZY_POCAS_ROKA_tabulka.pdf

O2_Zoznam_veterinarnych_liekov_a_ich_pouzitie_(1).pdf

O3 – Praktická príručka pre inštruktorov včelárstva v duálnom vzdelávaní. Tento intelektuálny výstup bol zameraný na prenos skúseností a poskytnutie dobrých rád pre inštruktorov/učiteľov/majstrov včelárstva z pohľadu metodiky vzdelávania učňov v oblasti včelárstva a to s dôrazom na obsahovú stránku teoretického aj praktického učiva najmä zo systému používaného duálneho systému vzdelávania včelárov v Rakúsku. Konečným výstupom je krátka publikácia a PowerPointová prezentácia. Dostupné sú v slovenskej a nemeckej verzii na EAC Projects Platform

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_kwd=1202

Studium_vcelarskeho_majstra_O3.pdf

DANIEL_Pfeifenberger_prezentacia_O3.pdf

Prakticka_prirucka_instruktorov_vcelarstva_O3.pdf

Nadnárodné projektové stretnutia

Počas realizácie projektu boli zrealizované 4 nadnárodné projektové stretnutia v Banskej Bystrici, vo Viedni, Zlíne a v Salzburgu. Náplňou bolo vypracovanie myšlienkovej mapy jednotlivých modulov, časový plán a jeho plnenie vzhľadom na realizáciu výstupov, vytváranie webovej stránky, obsahové zmeny v moduloch, príprava multiplikačných podujatí, realizácia pilotných kurzov, certifikácia tepelnej komory v ČR a SK. Vzhľadom na množstvo práce sa partneri projektu stretávali aj na mimoriadnych pracovných stretnutiach.

Multiplikačné podujatia

V rámci projektových aktivít boli zrealizované 2 multiplikačné podujatia.

vzor_prihlasky_na_pilotny_kurz.pdf

 

 

 

 

 

 

 

E1- medzinárodná konferencia spojená s výstavou Agrokomplex Nitra bola organizovaná projektovým partnerom Slovenský zväz včelárov. Počas celého trvania výstavy bol nainštalovaný stánok nášho projektu BLESABEE, kde poskytovali informácie o projekte, jeho aktivitách, cieľoch a výstupoch. Zrealizovali sme celodenný prednáškový cyklus na témy, ktoré sú súčasťou modulového školenia. Súčasťou bol aj pilotný kurz pre inštruktorov včelárstva, ktorý bol obsahovo postavený na overenie výstupu O1, jeho teoretických modulov aj praktických ukážok práce s tepelnými komorami Varroa Controller. Účastníci realizovali kurz v štyroch skupinách. Počas hodnotiaceho pilotného kurzu pracovali istý čas s každým vedúcim zodpovedným za jednotlivé moduly, boli testovaní formou odpovedí na 25 otázok s výberom správnej odpovede a mohli každý modul pripomienkovať. Ich pripomienky a otázky boli zodpovedané počas prezentácií a prednášok, realizovaných počas E2 v Banskej Bystrici na SOŠ Pod Bánošom.

FOTO - účastníci multiplikačných podujatí E1, E2 a realizátori úspešnej publikácie BLESABEE

NÁŠ NAJVÄČŠÍ ÚSPECH - VÝZVA K ĎALŠÍM PROJEKTOM