Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • NÁSTUP DO ŠKOLY

  Milí študenti,
  na základe usmernenia odboru školstva BBSK nástup študentov do školy je odporúčaný od 29. júna 2020. Študenti našej školy prídu do školy podľa rozpisu.

  Prvá skupina príde do školy len 29.6. 2020 od 9.00 hod. (I.A, I.D, I.B, III.A/D)

  Druhá skupina príde do školy len 30.6.2020 od 9.00 hod. (II.A, II.D, II.B, II.M, III.B) 


  Okrem vydávania vysvedčení budú študentiu odovzdávať aj učebnice - nezabudnite ich priniesť.

 • OZNAM O UZATVÁRANÍ KONCOROČNÝCH ZNÁMOK

  Milí študenti,

  gremiálna porada dňa 2.6.2020 rozhodla, že známky v druhom polroku musia byť uzavreté do 18.6.2020.  V prípade, že žiak nesplní úlohy zadané vyučujúcim daného predmetu, bude z predmetu neklasifikovaný. Do koncoročného hodnotenia budú brané do úvahy aj výsledky dosiahnuté v prvom polroku.Klasfikačná porada sa uskutoční 23.6.2020 o 10.00 hod.

 • OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV


  Milí študenti,

  na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

  Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

 • Usmernenie MŠVVaŠ ku koncoročnému hodnoteniu žiakov.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

  Usmernenie MŠVVaŠ ku koncoročnému hodnoteniu žiakov.

 • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020
 • ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

  ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

  Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

  Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.

 • Oznam o prerušení prezenčnej formy výučby

  OZNAM o prerušení prezenčnej formy výučby - prezenčná forma vyučovania sa prerušuje do odvolania.

  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa neuskutoční.

 • OZNAM o vyzdvihnutí učebníc zo školského internátu

  Na základe požiadaviek rodičov a žiakov vedenie SOŠ po dôkladnom zvážení umožňuje žiakom školy vyzdvihnutie učebníc a zošitov zo školského internátu za podmienky dodržania týchto pravidiel:

  žiaci si môžu učebnice a zošity vyzdvihnúť v určených termínoch, a to:

  •  piatok 20 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  pndelok 23 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  streda 25 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  • žiakom však nebude umožnený vstup do školského internátu;
  • žiak je povinný mať ochranu tváre;
  • žiak bude kontaktovať službukonajúceho vrátnika v školskom internáte vo vchode C, ktorý mu zavolá službukonajúceho vychovávateľa;
  • požadované učebnice a zošity z izby vyzdvihne vychovávateľ a odovzdá ich žiakovi;
  • zároveň je potrebné dodržiavať všetky platné nariadenia a zásady hygieny a ochrany zdravia.
 • BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

  BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

 • CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

  CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

 • NAUČME SA POMÁHAŤ

  NAUČME SA POMÁHAŤ: 1.9.2016 - 31.12.2018

 • EURÓPSKE CESTY K ROZVOJU SLOVENSKÉHO VIDIEKA

  EURÓPSKE CESTY K ROZVOJU SLOVENSKÉHO VIDIEKA: 1.6.2016 - 31.5.2018

 • Preukaz ISIC/EURO

  Obnovte svojmu synovi/dcére platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26, aby ste mohli využívať zľavy počas letných prázdnin aj ďalší školský rok! 
  Preukaz ISIC/EURO - Obrázok 1 ISIC.pdf

 • Prenájom nebytových priestorov

  Vypisujeme verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v areáli SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

  Informácie:
  Ing. Daniel Poturnay
  tel.: 048/4724547

 • Poistné
  Žiaci školy majú možnosť poistiť sa. Výška poistného je 1 €, 2 €, alebo 3€. Poistné je potrebné uhradiť čo najskôr.