Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

 • OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV


  Milí študenti,

  na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

  Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

 • Usmernenie MŠVVaŠ ku koncoročnému hodnoteniu žiakov.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

  Usmernenie MŠVVaŠ ku koncoročnému hodnoteniu žiakov.

 • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020
 • ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

  ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

  Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

  Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Oznam o prerušení prezenčnej formy výučby

  OZNAM o prerušení prezenčnej formy výučby - prezenčná forma vyučovania sa prerušuje do odvolania.

  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa neuskutoční.

 • OZNAM o vyzdvihnutí učebníc zo školského internátu

  Na základe požiadaviek rodičov a žiakov vedenie SOŠ po dôkladnom zvážení umožňuje žiakom školy vyzdvihnutie učebníc a zošitov zo školského internátu za podmienky dodržania týchto pravidiel:

  žiaci si môžu učebnice a zošity vyzdvihnúť v určených termínoch, a to:

  •  piatok 20 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  pndelok 23 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  streda 25 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  • žiakom však nebude umožnený vstup do školského internátu;
  • žiak je povinný mať ochranu tváre;
  • žiak bude kontaktovať službukonajúceho vrátnika v školskom internáte vo vchode C, ktorý mu zavolá službukonajúceho vychovávateľa;
  • požadované učebnice a zošity z izby vyzdvihne vychovávateľ a odovzdá ich žiakovi;
  • zároveň je potrebné dodržiavať všetky platné nariadenia a zásady hygieny a ochrany zdravia.
 • BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

  BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

 • CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

  CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

 • NAUČME SA POMÁHAŤ

  NAUČME SA POMÁHAŤ: 1.9.2016 - 31.12.2018

 • EURÓPSKE CESTY K ROZVOJU SLOVENSKÉHO VIDIEKA

  EURÓPSKE CESTY K ROZVOJU SLOVENSKÉHO VIDIEKA: 1.6.2016 - 31.5.2018

 • Preukaz ISIC/EURO

  Obnovte svojmu synovi/dcére platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26, aby ste mohli využívať zľavy počas letných prázdnin aj ďalší školský rok! 
  ISIC.pdf

 • Prenájom nebytových priestorov

  Vypisujeme verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v areáli SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

  Informácie:
  Ing. Daniel Poturnay
  tel.: 048/4724547

 • Poistné
  Žiaci školy majú možnosť poistiť sa. Výška poistného je 1 €, 2 €, alebo 3€. Poistné je potrebné uhradiť čo najskôr.