Elektronická žiacka knižka,SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Navigácia

 • OZNAM o spôsobe vydávania učebníc a osobných vecí zo školského internátu

  Žiaci si môžu vyzdvihnuť učebnice a osobné veci zo školského internátu podľa nasledovného harmonogramu:

  1 . ročník

  streda - 10. 00 - 12.00

  2. ročník

  streda - 13.00 - 15.00

  3. ročník

  štvrtok - 10. 00 - 12. 00

  4. ročník

  štvrtok - 13.00 - 15. 00

  V prípade potreby kontaktujte svojho vychovávateľa.

 • AKTUÁLNE INFORMÁCIE v súvislosti s COVID 19 platné od 11. 10. 2020

  Vážení rodičia, milí študenti,

  ako už iste viete, stredné školy od pondelka 12.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania  až do odvolania. 

  Platí to samozrejme aj pre odborný výcvik. Preto dnes necestujte na školský internát. 

  Zajtra všetci zostaňte doma. O spôsobe výučby Vás budeme informovať.

 • Rúška sa v škole nosia ďalej

  Do konca septembra je vstup do školy a pohyb v interiéri školy možný len s rúškom.

  Od stredy 15.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Nezabudnite doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Žiaci, ktorí bývajú v miestach,, ktoré boli označené za červené zóny sú povinní informovať sa o aktuálnych opatreniach a nariadeniach obcí a príslušných regionálnych úradov verejného zdavotníctva.

  Buďte zodpovední, vyhýbajte sa hromadným podujatiam. V prípade, že ste sa vrátili domov a osobám žijúcim s Vami v jednej domácnosti bola nariadená karanténa, musíte v karanténe ostať aj Vy.

  Veríme, že sa v stredu všetci  znova stretneme.

   

  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 • Prehľad opatrení v súvislosti s COVID 19 platných od 2. septembra 2020

   

  Žiaci môžu vstupovať do školy výlučne hlavným vchodom

  Rodičom a cudzím osobám je vstup do školy zakázaný.

  Vstup do školy a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom.

   

  Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe do školy vykonávaný ranný filter (meranie teploty). Ranný filter sa vzťahuje aj na žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pripravená je aj dezinfekcia rúk. 

   

  Od 2.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie podľa rozvrhu.

  Od pondelka 7.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa upraveného rozvrhu (skrátené vyučovacie hodiny). Vyučovanie bude začínať od 8.00 hod - prvou vyučovacou hodinou.

  V pondelok 14. septembra 2020 udelil riadieľ školy študentom riaditeľské voľno.

  Oznam zákonným zástupcom a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

  Zákonný zástupca :

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • Otvorenie školského roka 2020/2021 - školský internát

  Študenti ubytovní v školskom internáte sa môžu ubytovať v utorok 1. septembra 2020 od 16.00 hod.

  Vstup im bude umožnený cez vchod A. Pri vstupe im bude zmeraná teplota. Zároveň musia odovzdať tlačivo, ktoré je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom nástupe do školy/školského internátu (tlačivo nájdete na stránke školy nižšie).

  Rodičom a iným sprevádzajúcim osobám je vstup do školského internátu zakázaný.

 • Otvorenie školského roka 2020/20201

  Otvorenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2. septembra 2020

  Časový harmonogram otvorenia školského roka:

  7.50 hod. - vstup žakov 2. ročníka 

  8.00 hod. - vstup žiakov 3. ročníka

  8.10 hod. - vstup žiakov 4. ročníka 

  8.15 hod. - vstup žiakov 1. ročníka

  Žiaci môžu vstupovať do škoy výlučne hlavným vchodom.

  Rodičom a cudzím osobám je vstup do školy zakázaný.

  Vstup do školy a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom.

  Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe do školy vykonávaný ranný filter (meranie teploty). Ranný filter sa vzťahuje aj na žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pripravená je aj dezinfekcia rúk. 

  Žaci prvého ročníka budú mať zaradenie do tried uvedené na nástenke vo vestibule školy.

  Žiaci sa z vestibulu  presunú do svojich tried. 

  S ďalším programom ich oboznámia triedni učitelia.

  Zákonný zástupca :

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Žiaci bez Vyhlásenia o bezinfekčnosti a Zdravotného dotazníka a vyhlásenia zak. zástupcu sa nebudú môcť zúčastniť otvorenia šk. roka v škole (triede).

  Zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (pdf)

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (doc)

  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (pdf)

  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (doc)

   

 • NÁSTUP DO ŠKOLY

  Milí študenti,
  na základe usmernenia odboru školstva BBSK nástup študentov do školy je odporúčaný od 29. júna 2020. Študenti našej školy prídu do školy podľa rozpisu.

  Prvá skupina príde do školy len 29.6. 2020 od 9.00 hod. (I.A, I.D, I.B, III.A/D)

  Druhá skupina príde do školy len 30.6.2020 od 9.00 hod. (II.A, II.D, II.B, II.M, III.B) 


  Okrem vydávania vysvedčení budú študentiu odovzdávať aj učebnice - nezabudnite ich priniesť.

 • OZNAM O UZATVÁRANÍ KONCOROČNÝCH ZNÁMOK

  Milí študenti,

  gremiálna porada dňa 2.6.2020 rozhodla, že známky v druhom polroku musia byť uzavreté do 18.6.2020.  V prípade, že žiak nesplní úlohy zadané vyučujúcim daného predmetu, bude z predmetu neklasifikovaný. Do koncoročného hodnotenia budú brané do úvahy aj výsledky dosiahnuté v prvom polroku.Klasfikačná porada sa uskutoční 23.6.2020 o 10.00 hod.

 • OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV


  Milí študenti,

  na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

  Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť si do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní, termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

 • Usmernenie MŠVVaŠ ku koncoročnému hodnoteniu žiakov.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

  Usmernenie MŠVVaŠ ku koncoročnému hodnoteniu žiakov.

 • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020
 • ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

  ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

  Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

  Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Oznam o prerušení prezenčnej formy výučby

  OZNAM o prerušení prezenčnej formy výučby - prezenčná forma vyučovania sa prerušuje do odvolania.

  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa neuskutoční.

 • OZNAM o vyzdvihnutí učebníc zo školského internátu

  Na základe požiadaviek rodičov a žiakov vedenie SOŠ po dôkladnom zvážení umožňuje žiakom školy vyzdvihnutie učebníc a zošitov zo školského internátu za podmienky dodržania týchto pravidiel:

  žiaci si môžu učebnice a zošity vyzdvihnúť v určených termínoch, a to:

  •  piatok 20 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  pndelok 23 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  streda 25 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  • žiakom však nebude umožnený vstup do školského internátu;
  • žiak je povinný mať ochranu tváre;
  • žiak bude kontaktovať službukonajúceho vrátnika v školskom internáte vo vchode C, ktorý mu zavolá službukonajúceho vychovávateľa;
  • požadované učebnice a zošity z izby vyzdvihne vychovávateľ a odovzdá ich žiakovi;
  • zároveň je potrebné dodržiavať všetky platné nariadenia a zásady hygieny a ochrany zdravia.
 • BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

  BLESABEE - INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES

 • CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

  CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM

 • NAUČME SA POMÁHAŤ

  NAUČME SA POMÁHAŤ: 1.9.2016 - 31.12.2018